Akta
    Nauczyciele
    Uczniowie
    Absolwenci
    Samorząd
 
 1. Szkoła może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.

 2. Szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy specjalne, integracyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.

 3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

 4. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną.

 5. Sposoby realizacji zadań:

  1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania,

  2. Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

  3. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych maja obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Szkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowego systemu oceniania,

  4. Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów,

  5. nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze,

  6. Dyrektor Zespołu może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do Dyrektora Zespołu może złożyć:

   1. uczeń, za zgodą rodziców,

   2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

   3. wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wstecz  Strona Główna  Dalej

.: Spis Treści :.


 
    Akta
    Nauczyciele
    Uczniowie
    Absolwenci
    Samorząd